سعيد حجاريان، نماد اسرا / اکبر گنجیبه نقل از گویانیوز: فعالان سياسی و مدافعان حقوق بشر که پس از انتخابات بازداشت شده اند، تحت فشارهای جسمی - روحی شديدی قرار دارند تا به جرائم ناکرده و سناريوهايی تن دهند که مدعيات سلطان (علی خامنه ای) را اثبات کند. اگر چه نام نياوردن از بازداشت شدگان غير مشهور، ظلم به آن هاست، و اگر چه نام نياوردن از بازداشت شدگان مشهور هم ظلم به آن هاست، اما برای درک و فهم بيچارگی نظام سلطانی، می توان سعيد حجاريان را به عنوان نماد بازداشت شدگان (اسيران) برگزيد. رژيمی که ده سال پيش او را ترور کرد، اينک جسم صدمه ديده ی او را به اسارت گرفته اند تا کسی نتواند از انديشه ی توانای او سود برد. عکس های حجاريان قادر به انتقال وضعيت دشوار بازداشت شدگان به مردم جهان است. اگر عکس و فيلم لحظات جان دادن ندا آقا سلطان به تنهايی توانست جهان را تکان دهد، و به عنوان نماد و ندای نهضت اعتراضی مردم ايران درآيد، عکس های حجاريان ترور شده هم می تواند بيانگر وضعيت رعب آور بازداشت شدگان باشد. اطمينان دارم که مهسا امرآبادی، احمدی امويی، ابطحی، امام، امين زاده، ژيلا بنی يعقوب، باستانی،ب هاور، تاج زاده، توسلی، سميه توحيدلو، تاجرنيا، حکيمی، جلايی پور، خانجانی، دادخواه، مليحه دادخواه، بهاره دولو، رمضان زاده، زيدآبادی، سليمانی، سلطانی، سحرخيز، شيرکوند، صفايی فرهانی، صميمی، عرب سرخی، عطريانفر، قوچانی، ليلاز، مومنی، ميردامادی، نبوی، نوروزی، يزدان پناه، و ده ها اسير ديگر، به اين انتخاب رأی خواهند داد.

در اين شرايط برای آزادی زندانيان بايد کاری (کارهايی) کرد. دنيا بايد بفهمد که رژيم سلطانی چه بر سر مردم ايران و فرزندان دلير آن ها می آورد. به زودی زود، اعتصاب غذای سه روزه ای در برابر مقر سازمان ملل متحد در نيويورک برگزار خواهد شد. شماری از روشنفکران نامدار ايران در اين اعتصاب غذا شرکت خواهند کرد تا صدای اسرا را به گوش جهانيان برسانند. خواست کنونی هر ايرانی، آزادی بی قيد و شرط کليه ی بازداشت شدگان اخير و پيشين است. بايد از طريق نهادهای مدنی و بين المللی اين خواست را به خواستی جهانی تبديل کنيم. همه ی ايرانيان می توانند در اين تحصن شرکت کنند. نبايد اجازه داد که سلطان گمان برد قادر به هر کاری است.

اکبر گنجی
۱۸ تير ۱۳۸۸

1 comments:

ناشناس گفت...

درود به شرف و مردانگي تو اي گنجي عزيز.خدايا اينهمه رنج را كجا ببريم؟خدايا!خدايا!خدايا!به فريادمان برس

ارسال یک نظر